กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวิยะดา เลิศศรี
ครู คศ.3

นายศราวุธ ทวีโภค
ครู คศ.1

นางสไบทิพย์ นะต๋าคำ
ครู คศ.3