เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนบกวิทยาคม (บ.ว.)
จังหวัดศรีสะเกษ
(สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ)
 
เขียวขาวแดง เขียวขาวแดง แหล่งวิชา
เป็นสถานศึกษาเราภูมิใจ
เขียวขาวแดงฤทธิ์แกร่งเกรียงไกร
การศึกษาร่วมใจพัฒนา
 
เอกลักษณ์โดดเด่นเป็นศักดิ์ศรี
ปัญญาดีมีความสุขทุกถ้วนหน้า
ยกน้ำหนักวอลเลย์จักรรักกรีฑา
ชาวประชาร่วมรักสามัคคี
 
สถาบันงามตากีฬาเด่น
เน้นพัฒนาเป็นปรัชญาที่เรามี
เรียนเป็นหลักพิทักษ์คุณความดี
ปัญญามีงามเยี่ยมเปี่ยมน้ำใจ
 
บกวิทยาคมเลิศวินัยใฝ่เรียนรู้
ศิษย์เชิดชูครูดีมีห่วงใย
วิชาการกิจกรรมเด่นเน้นยิ้มไหว้
นามลือไกลไปทั่วปฐพี
นามลือไกลไปทั่วปฐพี
 
(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)