พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ ( Mission)
  1. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  4. จัดบรรยากาศ  พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม  โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบ
  6. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  7. ส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษ
เป้าประสงค์ (Goals)
 
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 2)
 2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน
(สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 3)
3. ครูมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 (สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 8)
4. ครูมีการนำสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 10)
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีและมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ  (สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 1)
6. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  (สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ7)
7. โรงเรียนและชุมชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
(สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 4)
8. โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
(สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 5)
9. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
(สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 6 ,ข้อ11)
10. โรงเรียนมีสื่อ  นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
(สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 9)
 11. ผู้เรียนมีอัจฉริยภาพเฉพาะด้านตามความสนใจ (สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 11)
12. ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
(สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 12)
13. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
(สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 14 )
14. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี และร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของอบจ. ข้อ 13)