วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
 
            จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมวัฒนธรรมอันดีงาม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                       เคียงคู่ภูมิปัญญา ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา        ส่งเสริมด้านกีฬาก้าวหน้าเทคโนโลยี เด็กเก่ง ดี มีสุข