ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
1. ข้อมูลทั่วไป 
          โรงเรียน.....บกวิทยาคม..... ตั้งอยู่เลขที่.....127.... หมู่ที่…1...ตำบล......บก...... อำเภอ.......โนนคูณ.......จังหวัด......ศรีสะเกษ......รหัสไปรษณีย์...33250…โทรศัพท์..... 086-4681382.....โทรสาร..... 086-4681382......
E-mail : …….Bokwittayakom@hotmail.com…… Website :….www.bokwit.com..…
สังกัด......องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ......อำเภอ........เมือง.......จังหวัด......ศรีสะเกษ.......
เปิดสอนระดับ........มัธยมศึกษาปีที่ 1........  ถึงระดับ  ........มัธยมศึกษาปีที่ 6........จำนวน........7.....ห้องเรียน
โรงเรียนมีเนื้อที่……35….ไร่……-...…ตารางวา 
 
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)
          โรงเรียนบกวิทยาคม  ตั้งอยู่ที่บ้านบก  ต.บก  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ  เขตการศึกษา 11 สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2539  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ. 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) ตั้งแต่  พ.ศ.  2534 เป็นต้นมา มีประวัติความเป็นมาดังนี้
 
ปีการศึกษา 2534
          นายยงยุทธ  โชคพระสมบัติ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนสาขาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมเป็นสาขาที่ 2  และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดบ้านบก  ให้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่ เปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราว  เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม 2534  มีนักเรียนจำนวน 65 คน  จำนวนห้องเรียน 2  ห้องเรียน โดยทางโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ได้มอบหมายให้นายกู้เกียรติ  เลขาตระกูล  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายปกครอง เป็นผู้ดูแล  และมีครูจากโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมโรงเรียนแม่ไปช่วย
 
ปีการศึกษา  2535
          ได้รับบริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียนจากผู้มีอุปการะคุณ  ดังต่อไปนี้
1.  นางตุ้ม  จันลา  จำนวน 11  ไร่ และตัดถนนเข้าโรงเรียนขนาดกว้าง  10 เมตร ยาว 176  เมตร
2.  นางไพบูลย์  จันลา  จำนวน  24  ไร่
3.  นางวันทอง  คำแคว้น  บริจาคถนนตัดถนนเข้าโรงเรียนกว้าง  10  เมตร  ยาว  54  เมตร
          ทางโรงเรียนได้ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน 1 หลัง  ส้วม 2 ที่นั่ง  1  หลัง  และขุดเจาะบาดาล  1 ที่  มีจำนวนห้องเรียน  4  เป็นห้องเรียน  ม. 1  จำนวน  2  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 77  คน  ห้องเรียน ม. 2  จำนวน 2  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  65  คน ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ได้ซ่อมแซมของเก่าจากโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมโรงเรียนแม่
 
ปีการศึกษา  2536 - 3538
          ทางโรงเรียนบกวิทยาคมร่วมมือกับชาวบ้าน  ได้ร่วมกับชาวบ้าน  ได้ร่วมมือต่อเติมอาคารเรียนแบบชั่วคราวเพิ่มเติม  เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น  สร้างห้องพักครูชั่วคราว  1 หลัง  ส้วม 2 ที่นั่ง  ได้ติดต่อการไฟฟ้าอำเภอโนนคูณ  เพื่อขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวโดยมอบหมายให้ผู้ดูแลสาขาครูที่บรรจุตำแหน่งโรงเรียนสาขาบก  มาทำการเรียนการสอนประจำ   มีจำนวนครู  6  คน และครูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมบางส่วนเทียวสอน  จำนวนห้องเรียน  6  ห้องเรียน
          ปีการศึกษา  2536  มีจำนวนนักเรียน  236  คน
          ปีการศึกษา  2537  มีจำนวนนักเรียน  249
          ปีการศึกษา  2538  มีจำนวนนักเรียน  254  คน
 
ปีการศึกษา  2539
          - เมื่อวันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2539  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีคำสั่งประกาศตั้งโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม     (  สาขาบก )  เป็นโรงเรียนเอกเทศ  มีชื่อว่า  โรงเรียนบกวิทยาคม  และมีคำสั่งสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  ที่  132/2539  สั่ง ณ วันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ.  2539  แต่งตั้งนายโสภณ  รัตนา   ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ  ผู้บริหารโรงเรียนบกวิทยาคม  อีกตำแหน่งเป็นการชั่วคราว 
          - เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2539  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายกู้เกียรติ  เลขาตระกูล  ผู้ช่วยผู้อำนวย การโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ไปปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบกวิทยาคม
          - เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.  2539  เวลา  15.00  น.  ณ  โรงเรียนบกวิทยาคมได้มีการมอบหมายงานระหว่างนายโสภณ  รัตนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกับนายกู้เกียรติ  เลขาตระกูล  ผู้บริหารโรงเรียนบกวิทยาคม
 
ปีการศึกษา  2540
          ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนจากกรมสามัญศึกษา  เป็นอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  แบบ  ก  ข และ  บ้านพักครู  จำนวน 1 หลัง  บ้านพักนักการภารโรงจำนวน  1  หลัง  ถังเก็บน้ำ ฝ .33  แบบกรมอนามัย  จำนวน  1  ชุด  ส้วมมาตรฐาน  6  ที่นั่ง  จำนวน  1 หลัง   สนามบาสเก็ตบอล  จำนวน  1 สนาม  พร้อมกับการปรับพื้นที่บริเวณ โรงเรียนบกวิทยาคม  และมีระบบไฟฟ้าในโรงเรียน
 
ปีการศึกษา  2541
          ได้อนุมัติงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ให้ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และในปีการศึกษานี้ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างส้วมมาตรฐาน  6  ที่นั่งเพิ่มอีก  จำนวน  1  หลัง  ฝ.33  แบบกรมอนามัยจำนวน 1 ชุด  ถนนคอนกรีตในบริเวณโรงเรียนความยาว  430  เมตร  ระบบประปาหอถังแบบ9/9 จำนวน 1  ชุด  และเดินระบบท่อประปาภายในบริเวณโรงเรียน
 
ปีการศึกษา  2543
ได้รับงบประมาณก่อสร้างรั้วลวดหนามแบบ  9  เส้น  ยาว  810  เม
ปีการศึกษา  2544
ได้รับงบประมาณจากกรมประมง จังหวัดศรีสะเกษ  ขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาด  40´60 เมตร จำนวน 1ที่
ปีการศึกษา  2546
ได้รับงบประมาณจาก  กรมสามัญศึกษา  ก่อสร้างโรงอาหาร  ขนาด  300  ที่นั่ง